Zasady wyboru podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach


Nowe zasady zaopatrywania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki/materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zakładają, że kupione przez szkołę podręczniki/materiały edukacyjne powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów danej klasy.


Kto wybiera podręczniki/materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe?

Kompetencje w zakresie wyboru podręcznika przysługują nauczycielom. Ich obowiązkiem jest przedstawienie dyrektorowi szkoły wspólnej propozycji jednego podręcznika/materiału edukacyjnego, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. W poszczególnych oddziałach danej klasy będą mogły być stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów. Jeżeli nauczyciele nie uzgodnią wspólnej propozycji podręcznika/materiału edukacyjnego, rozstrzygał będzie dyrektor szkoły.


Obowiązki dyrektora

Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole, ustala*:

  • zestaw podręczników/materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne
  • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

*Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.


Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:

  • dokonać zmian w zestawie jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika/materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
  • uzupełnić zestaw podręczników/materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych.

Dyrektor szkoły ma obowiązek

podać corocznie do publicznej wiadomości informację o zestawie podręczników/materiałów edukacyjnych oraz informacje o materiałach ćwiczeniowych, które będą stosowane w szkole w danym roku szkolnym.

Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies. Polityka cookies