Kalendarium przyznawania i rozliczania dotacji w roku szkolnym 2017/2018

Etap 1
ustalanie wysokości dotacji celowej

Szkoła Samorząd

SSzkoły przekazują informacje o liczbie uczniów, niezbędne do określenia wysokości dotacji. Jeśli szkoła przekazała informacje przed 25 sierpnia, musi je zaktualizować o ostateczne wyniki rekrutacji, w terminie do 25 sierpnia.

od 15 marca do 15 września 2017
Etap 2
wnioskowanie o udzielenie dotacji celowej

Samorząd Wojewoda

Samorządy sukcesywnie przekazują do Wojewody pisma o udzielenie dotacji celowej. Wnioski złożone przed 31 sierpnia wymagają aktualizacji o aktualne wyniki rekrutacji, w terminie do 31 sierpnia.

od 1 kwietnia do 20 września 2017
Etap 3
podział środków przeznaczonych dla Samorządów na dotację celową

MEN Wojewoda

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa, środków przeznaczonych dla Samorządów na dotacje, na podstawie:

  • prognozowanej liczby uczniów,
  • wniosków złożonych przez Wojewodów.

od 1 kwietnia do 25 września 2017

Wojewoda Samorząd

Wojewoda udziela Samorządowi dotacji celowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Samorządu. W przypadku wniosków złożonych przez Samorządy po 15 września dotacja jest udzielana w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku przez Wojewodę.

od 1 maja do 15 października 2017
Etap 4
wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej

Szkoły

Dotacja celowa może być wykorzystana od momentu przyznania do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

do 31 grudnia 2017

Szkoły Samorząd

Dyrektor szkoły prowadzonej przez organ inny niż samorząd terytorialny rozlicza się z dotacji celowej oraz zwraca niewykorzystaną część.

do 15 stycznia 2018

Samorząd Wojewoda

Jednostka samorządu terytorialnego rozlicza się z dotacji celowej oraz zwraca niewykorzystane środki.

do 31 stycznia 2018

Wojewoda MEN

Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

do 15 marca 2018
Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies. Polityka cookies