Lista najważniejszych pytań i odpowiedzi

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. przewiduje możliwość wyboru przez nauczycieli innego niż „Nasz elementarz” podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, jeżeli koszt zakupu tego podręcznika dla uczniów pokryje organ prowadzący szkołę. W przypadku klas 1-3 szkoły podstawowej ustawa z dnia 30 maja 2014 r. nie przewiduje dotacji na zakup podręcznika lub materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.
Tak, z tym, że różnice między kosztem zakupu a wysokością dotacji będzie musiał pokryć organ prowadzący szkołę. Ustawa wskazuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa, jako organy właściwe do udzielenia zgody na ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, których koszt przekracza kwoty dotacji celowej.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, dyrektor szkoły ma obowiązek podania do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników. Jednocześnie ustawa zniosła obowiązek podania tej informacji do 15 czerwca, nie określając w to miejsce innego terminu.
MEN nie przewiduje sprzedaży detalicznej podręcznika na rynku. Jest on dostarczany do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektora szkoły wprost od firmy, której MEN takie zadanie zlecił. Dziecko nie powinno dostać podręcznika zniszczonego w takim stopniu, by był on nie do użytku, ponieważ biblioteka nie powinna przyjąć takiego egzemplarza od poprzedniego dziecka. Ustawa zakłada, ze jeśli uczeń zniszczy Elementarz, to szkoła może żądać od rodziców pokrycia jego kosztów i wtedy zamówi nowy egzemplarz z MEN.
Zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła. Aby otrzymać dotację celową na zakup podręcznika do nauki języka obcego nowożytnego, dyrektorzy szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (dalej JST) przekazują organowi prowadzącemu informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej, wypełniając odpowiednie formularze (wzory w Rozporządzeniu w sprawie udzielania dotacji celowej z 7 lipca 2014 r.), które muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej. Natomiast dyrektorzy szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST oraz osoby fizyczne otrzymują dotację celową z budżetu JST na wniosek, do którego załączają informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej.
Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych może być przeznaczona na różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym również na zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego nowożytnego.
Tak. Szkoła nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
  • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
W zależności od potrzeb uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość korzystania z podręcznika zarówno w szkole, jak i w domu. Jeżeli płyta stanowi część podręcznika, zasady korzystania z niej powinny być takie same. Zeszyt ćwiczeń należy do ucznia i również może być zabierany przez niego do domu.
Szkoły podstawowe i gimnazja będą mogły zażądać od rodziców zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Dotyczy to również podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, z tym, że w tym przypadku zwrócona kwota będzie stanowić dochód budżetu państwa.
Materiały edukacyjne będą finansowane co do zasady raz na 3 lata szkolne. Wyjątek stanowi między innymi rok, w którym zwiększa się liczba uczniów w klasie w stosunku do poprzedniego, wtedy otrzymuje się dotację na dodatkową liczbę uczniów. Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych jest udzielana corocznie. Materiały edukacyjne są wypożyczane uczniowi, natomiast materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniowi bez konieczności ich zwrotu.
Testy nie mieszczą się w definicji podręcznika, materiału edukacyjnego ani materiału ćwiczeniowego, których koszt pokrywa dotacja. Jeżeli wewnątrzszkolny system oceniania zakłada wykorzystanie testów jako formy sprawdzania wiedzy, szkoła powinna w trybie swojej zwykłej działalności umożliwić pracownikowi skserowanie tych materiałów dla uczniów.
W stosunku do materiałów edukacyjnych MEN nie określa żadnych formalnych wymagań, poza tym, aby z materiału takiego mogły korzystać trzy kolejne roczniki uczniów. W takim przypadku to obowiązkiem szkoły jest zadbanie, aby książki nadawały się do użycia w kolejnym roku.
Wybór podręcznika podlega Ustawie w każdym wypadku, ponieważ Ustawa jest aktem nadrzędnym w stosunku do każdego rozporządzenia. Ustawa przewiduje wyjątki od zasady jednego podręcznika: jest ich pięć i nie ma wśród nich innowacji. Jeśli stan wiedzy i umiejętności uczniów na wejściu nie odbiega od innych grup tego samego poziomu, to w grupach tych obowiązuje jeden podręcznik niezależnie od liczby godzin.
Nauczyciele nie mają obowiązku pracować z podręcznikiem. Zmieniona ustawa zakłada, że nauczyciel może pracować z podręcznikiem, materiałem edukacyjnym zastępującym podręcznik, albo też bez nich. Jeżeli wśród dostępnych podręczników wieloletnich dopuszczonych do użytku szkolnego nie ma takiego, którego poziom pozwala na naturalną kontynuację nauczania z poprzedniego etapu edukacyjnego, można wprowadzić inną książkę dostosowaną do aktualnej wiedzy uczniów jako materiał edukacyjny. Może to być dowolna publikacja dostępna na rynku, samodzielnie napisany skrypt itp. Ważne, aby z tak dobranego materiału edukacyjnego mogły korzystać trzy kolejne roczniki, a jego realizacja była uwzględniona w programie nauczania.
Do prawidłowego funkcjonowania serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies. Polityka cookies